ශුන්‍ය අනුක්‍රමික ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය

  • Zero Sequence Transformer

    ශුන්‍ය අනුක්‍රමික ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්

    දළ විශ්ලේෂණය මෙම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් මාලාව තාප සැකසුම් ෙරසින් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති අතර එය හොඳ විද්‍යුත් ගුණාංග, යාන්ත්‍රික ගුණාංග සහ ගිනි නිවීමේ ගුණ ඇත. බල පද්ධතිය ශුන්‍ය අනුක්‍රමික භූගත ධාරාවක් නිපදවන විට එය රිලේ ආරක්ෂණ උපාංග හෝ සං als ා සමඟ භාවිතා කරයි. එමඟින් උපාංග සංරචක චලනය කිරීමට සහ ආරක්ෂාව හෝ අධීක්ෂණය අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි වේ.