ප්‍රදර්ශන පුවත්

ප්‍රදර්ශන පුවත්

  • The energy exhibition Holley attended in the past two year

    පසුගිය දෙවසර තුළ හොලි සහභාගී වූ බලශක්ති ප්‍රදර්ශනය

    පසුගිය වසර දෙක තුළ හොලි වැදගත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන රැසකට සහභාගී වී තිබේ. විවිධ සංසද, කර්මාන්ත සම්මන්ත්‍රණ, තාක්‍ෂණය සහ නිෂ්පාදන දියත් කිරීම් සහ ප්‍රදර්ශනය අතරතුර පැවැත්වූ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් තුළින් අපට කර්මාන්තයේ නවතම සංවර්ධන ප්‍රවණතා ලබා ගත හැකිය.
    තවත් කියවන්න