බුද්ධිමත් ස්විච්ජියර්

  • Storage and Control Composition Intelligent Switchgear

    ගබඩා කිරීම සහ පාලන සංයුතිය බුද්ධිමත් ස්විච්ජියර්

    නිෂ්පාදන භාවිතය ZZGC-HY වර්ගයේ බුද්ධිමත් ස්විච්ජියර් යනු අතින් මීටර ගබඩා කිරීම සහ අතින් මීටර ලබා ගැනීම සහිත ස්විච්ජියර් නිෂ්පාදනයකි. එය පාලන කැබිනට් හා ගබඩා කැබිනට් වලින් සමන්විත වේ. පාලන ඒකකයකට ගබඩා කැබිනට් තුනක් දක්වා කළමනාකරණය කළ හැකිය. තනි ගබඩා කැබිනට්ටුවකට තනි-අදියර මීටර 72 ක් හෝ තෙකලා මීටර් 40 ක් දක්වා ගබඩා කළ හැකිය. එක් පාලන කැබිනට්ටුවක ගබඩා කැබිනට් තුනකින් සමන්විත විය හැකි අතර එමඟින් තනි-අදියර මීටර 216 ක් හෝ ත්‍රිමාන මීටර් 120 ක් ගබඩා කළ හැකිය. සෑම ගබඩාවක්ම ...