මැලේසියාව

මැලේසියාවේ ව්‍යාපෘතිය:

මැලේසියාවේ ස්මාර්ට් මීටර ජාතික රෝල් අවුට් 2017 සිට ආරම්භ වන අතර මීටර් මිලියන 8.5 කට වඩා වැඩි දුරක් ටෙනගා නැෂනල් බර්හාඩ් විසින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ඇත. හොලි විසින් TNB වෙත ස්මාර්ට් මීටර 850K ප්‍රමාණයක් ලබා දී ඇත. මෙම මීටර RF (800K) / සෙලියුලර් (45K) තාක්ෂණය සහ තෙවන පාර්ශවීය AMI පද්ධතිය සමඟ සන්නිවේදනය භාවිතා කරයි.

පාරිභෝගික ඡායාරූප: