ජාත්‍යන්තර සහතික කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සහතික කිරීම්

● ISO 9001, ISO14001, ISO45001
● විද්‍යාගාර ප්‍රතීතනය ISO17025
Management මිනුම් කළමනාකරණ පද්ධති ISO10012
EM KEMA සහතික කිරීම
L යූඑල් සහතික කිරීම
● STS සහතික කිරීම සහ සාමාජිකත්වය
ID MID B + D අනුමැතිය
L ඩීඑල්එම්එස් / කෝසෙම් සහතික කිරීම
IM PRIME සන්ධානය
3 ජී 3 සන්ධාන සාමාජික
SU Wi SUN සන්ධානය
● CMMI කල්පිරීමේ මට්ටම 3
H RoHS සහතික කිරීම

certifications (1)
certifications (11)
certifications (10)
certifications (8)
certifications (6)
certifications (7)
certifications (12)
certifications (13)
certifications (15)
certifications (5)
certifications (16)
certifications (2)
certifications (4)
certifications (3)
certifications (9)
certifications (14)